No et faces un embolic. Ocupajove t'ajuda.

El servei d’assessorament laboral té com a objectiu l’atenció als joves emprenedors en les seues consultes relacionades amb el món del treball, donant resposta als dubtes que puguen afectar a la seua idea de negoci: aspectes legals, ajudes, contractació, empreses de treball temporal, etc.

Et proposem llegir algunes de les questions que ja s’han plantejat.

Nom (obligatori)

Edat (obligatori)

Codi postal (obligatori)

El teu email (obligatori)

Con ens has conegut?

En que et podem ajudar?

Eres humà?, escriu el codi:
captcha

Termes i condicions legals:

Les dades d'aquesta página no es registren en cap base de dades.

Cláusula Información Actividades Juventud y Cultura: En cumplimiento de los artículos 5 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por los que se regulan la información al afectado en la recogida de sus datos personales y la cesión o comunicación de datos de carácter personal, por parte del Responsable del Fichero a terceros, respectivamente, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a los Ficheros de AYUNTAMIENTO DE JÁVEA, para la gestión de las actividades que esta Administración desarrolla en el ámbito de la función pública que le corresponde. Así mismo, le informamos que sus datos serán cedidos a las Entidades Bancarias con las que trabajamos a los efectos del abono de los servicios cuya total gratuidad no se contempla y a las Administraciones y Organismos Públicos legalmente estipulados.

No obstante lo anterior, AYUNTAMIENTO DE JÁVEA garantiza al titular de los datos la revocación de su consentimiento, y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: Pl. de L´Església 4; 03730, Xàbia –Att. Secretaría General-.
En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente de la comunicación y tratamiento de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos.

El AYUNTAMIENTO DE JÁVEA advierte que los menores de 14 años no disponen de la capacidad necesaria para la prestación del consentimiento para el tratamiento de sus datos, por lo es necesario que el responsable legal del menor autorice por escrito el tratamiento de los datos personales de la persona a su cargo. Así mismo, los menores cuya edad supere los 14 años requerirán del consentimiento de su responsable legal en todos los demás supuestos que legalmente se establezca.

Accepte

 

Preguntes d’alguns dels nostres joves

Què és això de treballar per compte propi?
  
És autoocupar-se, en altres paraules, treballar per a un mateix/a.

Quina forma jurídica pot adoptar la meua empresa?
  
La forma jurídica de l'empresa estarà condicionada per una sèrie de factors com són: l'activitat que vages a desenrotllar, el nombre de persones promotores del projecte empresarial, la quantia de les aportacions que aneu a realitzar i la responsabilitat davant de tercers.

Quins són els passos que he de donar per a analitzar una idea de negoci?
  
Després de considerar la idea de negoci, he de valorar el projecte realitzant una reflexió estratègica que contemple:
Un estudi de mercat que constate la demanda futura dels meus productes / servicis.
Valorar les debilitats i fortaleses internes que poden ser millorades amb accions correctores.
Planificar l'estratègia competitiva que permeta la posada en marxa del projecte.

Què és un Pla d'Empresa?
  
És un document que elabora la persona que té una idea de negoci per a poder analitzar tots els aspectes claus que comporta la seua posada en marxa. No és obligatori, però és convenient.

Puc crear la meua pròpia empresa si al mateix temps estic contractat en una altra empresa?
  
Per descomptat, encara que hauràs de tindre present que en alguns contractes laborals hi ha clàusules d'incompatibilitat amb el desenrotllament de determinades activitats professionals i/o empresarials.

Quines subvencions existixen?
  
Hi ha diversos tipus de subvencions, dirigides principalment al finançament d'interessos i a un fons perdut (que no cal tornar). El millor per a informar-nos de quina subvenció ens corresponen és dirigir-se al CREAMA.

Em donen més si sóc dona?
  
En algunes ajudes esta contemplat que, en el cas que el promotor de l'empresa siga una dona, s'incremente la quantia de la subvenció.

Hi ha subvencions per a ser autònom/a?
  
Sí, però cal tindre en compte una sèrie de factors com són, per exemple, l'edat, el sexe, la forma jurídica o l'activitat de l'empresa.

Quants socis/es necessite per a crear una empresa?
  
Un seria suficient (a excepció de les empreses d'econòmica social, és a dir, societats laborals i cooperatives).

Fa falta un mínim de diners per a crear una empresa?
  
Un poc de diners sempre ens farà falta. Serà major o menor depenent de la forma jurídica triada.