Programa Hàbitat. Per si busques un lloc on viure.

Dijous, 2 abril 2015

Programa d’ajudes al lloguer de vivenda. Convocatòria 2015

 •  
 • Objecte del tràmit:
  Concessió de les ajudes per a l’accés i la permanència en una vivenda en règim de lloguer des de l’1 de gener de 2015.

  Qui pot sol•licitar-ho?
  Persones físiques que resideixquen en una vivenda en règim de lloguer i que complisquen els requisits que s’indiquen a continuació.

  Requeriments
  a) Ser titular d’un contracte d’arrendament de vivenda, o estar en condicions de subscriure’l, formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, en qualitat de persona arrendatària, amb una duració mínima d’un any i la domiciliació bancària del pagament del lloguer.

  b) Que la vivenda arrendada constituïsca la residència habitual i permanent de la persona arrendatària.

  c) Que els ingressos de les persones que tinguen el domicili habitual i permanent en la vivenda arrendada, siguen en conjunt inferiors al límit màxim d’ingressos que dóna accés a l’ajuda.

  d) Que la vivenda per a la qual se sol•licita l’ajuda estiga emplaçada en un municipi pertanyent a una de les zones d’àmbit territorial de preu màxim superior assenyalades en l’apartat 1 de la base tercera, i d’acord amb l’annex de l’Orde 24/2014, de 21 d’octubre.

  e) MOLT IMPORTANT: En el cas específic de Xàbia, el lloguer no podrà superar:

  - 3.514,69 euros a l’any de lloguer o
  - 292,89 € al més
  - 3,25 € per metre quadrat útil al mes


  Quan s’ha de sol•licitar?

  Termini de presentació: Fins l’1 de maig.

  On dirigir-se
  - Al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Xàbia –Proha- ubicat al Centre Social Xàbia.

  - També a qualsevol oficina de correus . En aquest cas s’haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l’imprès de sol•licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:
  REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL D’HABITATGE I PROJECTES URBANS – ALACANT
  AVDA. AGUILERA, 1
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Què s’ha de presentar?
  Als impresos normalitzats de sol•licitud, que es publicaran junt amb la convocatòria de les ajudes regulades en esta orde, s’acompanyarà:

  a) Document nacional d’identitat de la persona sol•licitant i la resta de membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, i en cas de persones estrangeres, permís de treball i residència en vigor. No s’exigirà permís de residència als que estiguen exclosos d’esta obligació d’acord amb el que estableix la legislació estatal.

  b) Acreditació de dades de caràcter econòmic de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys:

  1. Fotocòpia de l’última declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques o, en el cas de no estar obligat a presentar-la, certificat d’imputacions de l’últim exercici fiscal vençut.

  2. Justificant de vida laboral.

  3. En el cas de desocupació, haurà d’aportar certificat expedit pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació, amb indicació dels ingressos percebuts durant l’últim exercici fiscal vençut.

  4. En el cas de pensió de jubilació, d’incapacitat permanent, d’invalidesa, viudetat, orfandat o altres, prestació de servicis socials o qualsevol altre tipus d’ajuda econòmica, haurà d’aportar certificació emesa per l’organisme competent, amb indicació dels ingressos obtinguts durant l’últim exercici fiscal vençut, o certificat negatiu si és el cas.

  c) Acreditació de dades de caràcter personal dels membres de la unitat de convivència que pogueren ser tinguts en compte:

  - Família nombrosa, acreditada segons disposa l’Orde de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, sobre el títol i carnet de família nombrosa expedits a la Comunitat Valenciana.
  - Monoparental amb fills, acreditada de conformitat amb el Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.
  - Discapacitat de cada un dels membres de la unitat familiar, acreditada segons l’Orde de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s’establix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Persones afectades per desnonaments o subjectes a mesures de flexibilització de les execucions hipotecàries.
  víctimes del terrorisme.
  - Dones víctimes de violència de gènere, que s’acreditarà segons el que disposa l’Orde de 3 de maig de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l’ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere.

  d) Certificat d’empadronament que acredite, en data la sol•licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en la vivenda objecte del contracte, als efectes de determinar la unitat de convivència.

  e) Contracte d’arrendament de la vivenda, amb menció expressa de la seua referència cadastral, de duració mínima d’un any i domiciliació bancària del pagament del lloguer, formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans. En el cas de persones que desitgen accedir a un arrendament de vivenda, el contracte haurà d’aportar-se en el termini de 30 dies des de la notificació de la resolució de concessió, que quedarà condicionada a la seua aportació.

  f) Declaració responsable, que haurà de subscriure cada membre de la unitat de convivència major de 16 anys, que contindrà els punts següents:

  No ser persona propietària o usufructuària d’alguna vivenda a Espanya per qualsevol títol legal. Els que sent titulars d’una vivenda no disposen de la mateixa per causa de separació o divorci, o no puguen habitar la mateixa per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat, hauran d’acreditar-ho documentalment.

  No tindre parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb la persona arrendadora de la vivenda.

  No ser persona sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a part arrendadora.

  Compliment dels requisits establits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a poder ser beneficiari d’una subvenció.

  g) Imprés de domiciliació bancària degudament omplit, designant el compte en què es farà l’ingrés de les ajudes.

  h) Autorització del tractament automatitzat de les dades contingudes en la sol•licitud, i si és el cas, l’encreuament dels mateixos amb altres administracions públiques o entitats institucionals, d’acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La utilització de les dits dades no podrà servir a un fi diferent del procés de selecció de les persones adjudicatàries d’ajudes i d’autorització perquè la Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge puga sol•licitar la informació de caràcter tributari, econòmic o patrimonial que fóra legalment pertinent, en el marc de la col•laboració establida amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, els centres de gestió cadastral i cooperació tributària, el Col•legi de Notaris i Registradors o amb altres administracions públiques.

  En la mesura que, a través del dit marc de col•laboració, la Generalitat puga disposar de les dites informacions, no s’exigirà als interessats l’aportació individual de certificats expedits pels organismes al•ludits, ni la presentació, en original, còpia o certificació, de les seues declaracions tributàries.
  No Comments »

  No comments yet.


  Leave a comment

  Monjove es reserva el dret d'eliminar i/o modificar els comentaris que continguen llenguatge inapropiat, spam o altres conductas no apropiades.